تحلیل تکنیکال نقره (XAGUSD)

تحلیل تکنیکال XAGUSD در تایم 30 دقیقه؛ 2023.2.2

در تحلیل تکنیکال گذشته XAGUSD، سه محدوده را به عنوان تارگت در برخورد با مقاومت مد نظر

تحلیل تکنیکال XAGUSD تایم هفتگی :2023-01-23

پس از تکمیل یک ABCD و واکنش مثبت به PRZ قیمتی صعودی تا 78.6CD   تجربه کرد اکنون با تشکیل یک

تحلیل تکنیکال نقره به دلار (XAGUSD) تایم روزانه و ۲ ساعت؛ 2023-01-11

در تایم روزانه پس از شکست آخرین سقف مقاومت استاتیکی خود در برخورد با اولین مقاومت شروع

برای ترید آماده اید؟